“Spent” – It’s just stuff. Until you don’t have it.

Klarer du å drive en familie 30 dager med 10 000 kroner? Spent er et kort nettleserspill hvor du kan oppleve livet som “nyfattig” / arbeidende underklasse i dagens USA. I løpet av 20-30 minutter spiller du gjennom en måned med sosiale og økonomiske beslutninger: Barnet ditt vil begynne med idrett – kan du ta deg råd til det? Hvordan skal du få
matbudsjettet til å gå opp denne måneden? Spillet er en serie med valg og prioriteringer. Spillet kan “vinnes”, men det krever at du tar valg som er enten økonomisk, sosialt eller helsemessig risikabelt på lenger sikt.

Spillet er på engelsk og bør kunne spilles fra 5. trinn og opp, men fungerer nok best fra 8. siden temaet er nokså voksent. Du rekker å gjennomføre opplegget på 1-2 skoletimer – alt etter hvor mye tid du vil bruke på erfaringene elevene gjør i spillet.

Kompetansemål

Spent gir læreren et godt utgangspunkt for et undervisningsopplegg som rommer mange fag under de tverrfaglige temaene “Folkehelse og livsmestring” og “Demokrati og medborgerskap”, og vil derfor treffe en del kompetansemål direkte i en del fag. Her er noen eksempler:

 • Engelsk 10. trinn – utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
 • Engelsk Vg1 – utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • Matematikk 10. trinn – planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
 • Samfunnsfag 10. trinn – vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 • KRLE 10. trinn – identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Slik gjør du

Spent kan brukes i ulike fag og i flere sammenhenger. Tilpass opplegget etter formål og deltakergruppe.

Før spilling
La elevene diskutere temaer som fattigdom, velferdsstat og utenforskap enten i plenum eller i grupper. Bruk gjerne disse spørsmålene til å styre diskusjonen:

 • Hva betyr det å være fattig? (økonomi, livskvalitet, sosialt og så videre)
 • Hva er grunnene til at det er økonomisk ulikhet i et samfunn?
 • Hva gjøres for å motvirke fattigdom i Norge?
 • I hvilken grad har samfunnet et ansvar for å ivareta de som har minst?
 • Hva tror dere menes med begrepene “absolutt fattigdom” og “relativ fattigdom”?

Under spilling
La elevene gå inn på nettsiden http://playspent.org/. Elevene kan spille individuelt, men det er mye mer interessant om de spiller i par. Da kan de diskutere opplevelsene og valgene de tar underveis i spillet.

Del ut oppgaver som elevene skal besvare/diskutere underveis i spillet. For eksempel:

 • Hvilken jobb valgte dere? – hvorfor?
 • Skriv ned de fem vanskeligste prioriteringene dere måtte gjøre i løpet av spillet
 • Hva er det som gjorde disse valgene vanskelige?
 • Var dere enige i valget dere tok?
 • Hvis dere var uenige – hvordan bestemte dere hva dere skulle gjøre?

Etter spilling
Hvert par som spilte sammen, slår seg sammen med et annet par, så de nå er fire på gruppen. La elevene reflektere over opplevelsene i spillet – først i gruppen, deretter i plenum:

 • Hva skjedde med dere i spillet?
 • Hvilke valg gjorde dere underveis og hvordan gikk det?
 • Hva var det vanskeligste valget du måtte ta i spillet? – hvorfor?
 • Tror du at du ville tatt de samme valgene om du var i denne situasjonen på ordentlig?
 • Hvis du skulle spilt en gang til – hva vil du gjort annerledes? Hvorfor?
 • Hvilke hendelser i spillet tror du kunne skjedd i Norge? Hvorfor?
 • Hvilke ting er annerledes i Spent sammenliknet med norske forhold?
 • Er det slik det er å være fattig i Norge også? Hvorfor?
 • Hva ønsker spillskaperne å formidle med dette spillet?
 • Hvem sitt ansvar er det å ta vare på de som har det vanskelig?
 • Hvilke tiltak blir gjort i Norge for å hjelpe på situasjoner tilsvarende det vi møtte i spillet? Stikkord: velferdsstat, gratisprinsippet i skolen, NAV

Utstyr

Spent er et nettleserspill, så det eneste du trenger er en digital dings med en nettleser. Det kan være en mobil, et nettbrett, en Chromebook eller en PC.

Tips

Spill gjennom spillet selv – kom deg til dag 30. Spill gjerne gjennom spillet flere ganger for å få med deg det meste som skjer.

La deltakerne spille flere ganger, og la dem reflektere over hvordan de vil gjøre ting annerledes andre runde – og hvorfor de vil det.

Hvis det ikke er tilstrekkelig med maskiner i klasserommet, er Spent et spill som det også kan være hensiktsmessig at hele klassen spiller i fellesskap. Enten kan deltakerne bytte på å ta valg i spillet eller så kan klassen stemme over valgene som skal tas.

Hvis det er stort sprik i engelskferdighetene i klassen, f.eks. på 5.-7. trinn, kan de elevene som er mer flytende i engelsk settes i par med elever som ikke er lite sterke. Sett da av mer tid til spillet, så alle elevene har mulighet til å bearbeide innholdet.

Ideer/oppgaver

Budsjett og regnskap
Etter at deltakerne har spilt gjennom Spent en gang, kan de få i oppgave å lage budsjett og regnskap for spillkarakteren. Del ut følgende budsjettmal:

BudsjettRegnskap
Kapital$1000
Lønnsinntekter
Andre inntekter
Utgifter
Husleie
Reisekostnader
Forsikringer
Mat og husholdning
Uforutsette utgifter
Fritid/hobby
Annet
Sparing

Deltakerne skal bruke malen til å lage et budsjett. Mens de spiller, fører de inn faktiske inntekter og utgifter i regnskapskolonnen.

Oppgaver/diskusjon etter spillet:

 • Klarte dere å holde dere til budsjettet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Er spillet realistisk?
 • Er det noen utgiftsposter som finnes i det virkelige liv som ikke finnes i spillet?

Deltakerne kan også lage sitt eget budsjett eller lage budsjett og regnskap for en fiktiv person i en norsk kontekst.