My Child: Lebensborn – Hvordan kan behandlingen av tyskerbarna belyse samfunnsutfordringer i vår egen samtid?

I My Child: Lebensborn ikler du deg rollen som fosterforelder for et 7 år gammelt barn i etterkrigstidens Norge. Barnet har har tysk far og er blitt forlatt av sin biologiske mor. I et samfunn der krigens sår fremdeles er ferske, er det din oppgave å lose dette barnet gjennom en oppvekst hvor det blir holdt personlig ansvarlig for sine foreldres synder.

Spillet er utviklet av norske utgivere, og omhandler et viktig stykke av norsk historie, men kan spilles både på norsk, engelsk og tysk.

Når jeg skal bruke spillet framover, kommer jeg til å bruke den engelske versjonen av spillet da det muliggjør at jeg kan bruke det tverrfaglig i begge undervisningsfagene mine (Samfunnsfag og engelsk). Til denne første gjennomføringen nøyer jeg med å knytte opplegget til samfunnsfag.

Aktuelle kompetansemål samfunnsfag VG1/VG2YF:

 • definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

Før vi begynner spillet har klassen arbeidet med konsepter innenfor individ, samfunn og kultur. Testklassen er dessuten elever på barne- og ungdomsarbeiderfag som innebærer at problemstillinger rundt barn, oppvekst og omsorg er noe de har endel erfaring med.

Vi bruker NDLA.no som læreverk, og vi har jobbet med disse tekstene i forkant av spillopplegget:

Spørsmål før første spilløkt:

 • Hvem har hovedansvaret for å sikre barn en trygg oppvekst? (Foreldre, barnehage, skole, staten, “samfunnet”, andre?)
 • Er det grupper i Norge som til større grad enn andre blir utsatt for diskriminering (religiøse eller etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, seksuell identitet etc.?)
  • Tror dere denne diskrimineringen også rammer barn av disse gruppene? Hvordan tror dere det påvirker barnet?
 • I spillet skal spille, ikler dere rollen som fosterforeldre for et 7 år gammelt barn. Hvilke materielle og immaterielle behov har 7-åringer?
 • Spillet vi skal spille heter My Child: Lebensborn. Hva slags opplevelser tror dere dette spillet vil by på?
 • Spillet vi skal spille er satt til 50-tallet. På hvilke måter tror dere det norske samfunnet har endret seg siden da?

Aktiviteter mens elevene spiller:

 • Steg 1:
  • Introduksjon til spillet.
  • Fellesspilling på projektor – kjapp gjennomgang av premissene for spillet + spillmekanikk
 • Steg 2:
  • Spill i par i fram til dere når 21. august i spillet.
  • Mens dere spiller – ta punktvise notater og diskuter knyttet til følgende spørsmål
 1. Valgte dere å adoptere Klaus eller Karin?
 2. Hvordan har barnet det?
 3. Har det venner?
 4. Hvem er de viktigste sosialiseringsagentene/normsenderene i barnets liv?
 • Steg  3:
  • Plenumsdiskusjon om spillopplevelsen så langt
 • Steg 4:
  • Spill i par til dere er ferdig med del 1 av spillet. 
  • Ferdig? Jobb med disse oppgavene i par (skriftlig og muntlig):
   • Beskriv norsk kultur slik som den fremstilles i spillet. Hva har den til felles med, og hvordan skiller den seg fra norsk kultur i 2018?
   • Hvilke behov har barnet i spillet? Blir disse behovene møtt?
   • Hva slags holdninger har barnet til å skulle begynne på skolen?
   • Hvordan er familiens økonomiske situasjon?
    • Hvordan tror dere familiens økonomi er sammenliknet med andre familier på samme tid?
    • Hvordan tror dere den er sammenliknet med økonomien til gjennomsnittsfamilien i Norge i dag?
   • Hvordan opplever barnet å begynne på skolen?
   • Hvem sitt ansvar er det å ivareta barn som blir mobbet i skolen? Hvordan kan barn påvirkes av å bli utsatt for mobbing på kort og lang sikt?
   • Hvilken rolle har Barne- og ungdomsarbeideren i møte med barn i situasjoner sammenliknbare med det vi møter i spillet?

Opplegget fungerer greit på 3×45 minutter. Vi rakk å gjennomføre del 1 av spillet, og vi hadde en serie med gode diskusjoner både i plenum og i mindre grupper knyttet til spillet og konsepter i individ, samfunn og kultur.

Elevene spilte i par gjennom hele opplegget, og jeg kan ikke understreke tydelig nok hvor verdifullt dette er. Spillet fungerer best i en kontekst hvor elevene kan diskutere, bearbeide inntrykk og ta besluttninger i fellesskap. I løpet av de neste 3 ukene skal to av mine kolleger ved Nordahl Grieg Videregående skole teste spillet i samfunnsfag på studiespesialiserende linje. Jeg er veldig spent på å se hvordan opplegget treffer i andre klasser.

Om du har lyst til å teste ut opplegget i din klasse, eller allerede har testet det, blir jeg veldig glad for å finne flere lærere å diskutere erfaringer med.

Én kommentar