Elegy for a Dead World – Spill for kreativ skriving

Elegy for a Dead World er et estetisk lekkert skriveverktøy “forkledd” som et dataspill. Spillet kan være et verdifullt verktøy i forbindelse med kreativ tekstproduksjon i norsk, engelsk og fremmedspråk.

Creative Commons Licence

Innledning

I Elegy for a Dead World tar spilleren rollen som en romfarer som utforsker fremmede planeter. De emgamg bebodde klodene er nå forlatt, men de bærer tydelige spor i form av bygninger, gjenstander og artefakter etterlatt av folket som en gang levde der. Romfareren, og dermed spilleren sin oppgave, er å fortelle deres historie.

Spillet i et nøtteskall

 • Minimum spilletid: 1 time
 • Anbefalt antall skoletimer på opplegget: 2-3
 • Trinn/fag: 9. kl-VG3 engelsk, norsk og fremmedspråk
 • Vanskelighetsgrad (Spillmekanisk): Meget enkelt

Dette spillet har jeg brukt med stort hell primært både på studiespesialiserende og i yrkesfagsklasser i engelsk VG1/VG2. Det kan også passe på ungdomsskolen, og kan være et spennende egentreningsverktøy for elever som vil utfolde seg med kreativ skriving.

Spillmekanisk er Elegy for a Dead World meget enkelt, og kan læres i løpet av noen minutter av både elever og lærere med begrenset/ingen spillerfaring. Det er dermed et godt sted å starte for språklærere som vil utforske mulighetene spill i skolen har å by på.

De beste erfaringene mine med Elegy, har jeg hatt når jeg har brukt spillet med elever som ellers er tilbakeholdne med å uttrykke seg skriftlig på engelsk. I alle gruppene hvor jeg har brukt spillet har jeg opplevd at elever som det ellers er svært vanskelig å overbevise om å skrive en tekst, har sittet konsentrert i 90 minutter for å skrive. Flere har sågar uttrykt stolthet over teksten de har skrevet og aktivt tatt kontakt med meg underveis for å vise hva de har produsert. Samtidig er det et spill som gir de sterkeste elevene muligheter til å utfolde seg kreativt, og fungerer dermed godt også i klasser med store sprik i språklig nivå.

I min bruk av spillet, har jeg ikke gitt elevene formell vurdering på tekstene de har produsert. Dette fordi hensikten min har primært vært å stimulere til skriveaktivitet i seg selv, og gi elever gode opplevelser knyttet til tekstproduksjon. Hvis man ønsker å bruke dette spillet i forbindelse med en formell vurderingssituasjon, kan skrivingen i spillet fungere som første ledd i en prosessorientert skriveopplegg.

Slik gjør du

Dette er et spill/verktøy som er best egnet for individuell spilling, du trenger dermed en PC med spillet innstallert til hver elev. I min bruk av spillet, har jeg latt elevene selv ta styringen med tanke på hva de vil utforske og skrive om, men avhengig av formålet, er det fint mulig å lage mer konkrete skriveoppgaver. Opplegget kan også enkelt tilpasses elever med ulikt faglig nivå, ved å sette ulike forventninger til omfanget av tekst de skal produsere.

Spilleren kan i åpningssekvensen velge mellom tre ulike verdener som fungerer som “lerret” for historien de skal skrive. Til hver av disse verdenene kan man velge mellom 5-8 sett med “writing prompts” som i samspill med landskapet som utforskes, bistår elevene i skriveprosessen. Elevene får selv velge hvilken verden de vil utforske, og hvilket sett med writing prompts de vil ta i bruk.

Verdenene som utforskes er lineære – alle som spiller samme verden vil dermed iakta nøyaktig det samme landskapet. Elevenes opplevelser av spillet vil likevel kunne være ulike alt ettersom hvordan de tolker det de ser, og hvilken historie det stimulerer dem til å fortelle.

I hver “scene” som utforskes, finner elevene et fjærpenn-ikon som indikerer hvor de kan skrive. Ved å trykke TAB når de står over dette ikonet, aktiveres tekstbehandleren. Med utgangspunkt i en “writing prompt” og landskapet de observerer, kan spilleren fortsette historien sin. Det kan være fornuftig å sette føringer for hvor mye som forventes at elevene skal skrive ved hvert ikon. 2-4 setninger er et godt minimum.

En “writing prompt” er en eller flere setninger som har som funksjon å igangsette den kreative skriveprossessen. Et eksempel fra spillet, som vist på bildet nedenfor, er “We built great ___ which ended up ___”. Denne teksten, i samspill med landskapet bidrar til å stimulere elevene i deres historiefortelling.

 

“Writing prompts” i kombinasjon med bilder igangsetter tankeprosessen rundt skrivingen.

Creative Commons Licence

Hver verden inneholder 10-15 fjærpenn-ikoner, og gitt krav om 2-4 setninger per ikon kan du regne med at elevene bruker i underkant av en time på å skrive seg gjennom en verden. Omfanget av teksten som skal skrives bør tilpasses etter klassetrinn og hvor mye tid dere ha til rådighet. Det er også fint mulig å gi ulike føringer til ulike elever avhengig av ferdigheter og motivasjon for skriving.

Når eleven har nådd enden av en verden får de servert hele teksten de har skrevet som en illustrert dreiebok. De har da også mulighet til å gå tilbake og redigere teksten de har skrevet. Når de selv anser teksten som ferdig redigert pleier jeg å sette elevene sammen i responsgrupper for å lese hverandres tekster. Det som da er spesielt interessant er å sette elever som har spilt samme verden sammen i grupper, og gi dem mulighet til å reflektere over hvordan de ofte har tolket landskapet på helt forskjellige måter, og dermed endt opp med veldig ulike historier.

Når tekstene er ferdigredigert kan disse lagres og skrives ut som en estetisk attraktiv bildebok.

Ta gjerne en kikk på denne filmen for å få en følelse av hvordan spillet fungerer, og hvordan det kan brukes i din undervisning.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=bfps2HKE4B4?wmode=opaque&enablejsapi=1&playerapiid=media-youtube-bfps2hke4b4]

Mål

Utvalgte kompetansemål 8.-10. klasse (Engelsk)

 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
Utvalgte kompetansemål 8.-10. klasse (Norsk)
 
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
Utvalgte kompetansemål VG1 (Engelsk)
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
Utvalgte kompetansemål VG2 (Fremmedspråk)
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

 

Utstyr

Spillet er kun tilgjengelig via spilldistribusjonskanalen Steam og koster normalt 100 kroner per utgave. Skal man kjøpe flere lisenser kan det være fornuftig å ta kontakt med utgiver direkte: support@dejobaan.com

Tips

 • Hvis spillet skal brukes i norsk eller fremmedspråk er det lite hensiktsmessig å bruke engelske “writing prompts”. Bruk da funksjonen “freeform writing” som lar deg skrive uten hjelpetekst. I min erfaring er hjelpeteksten veldig nyttig for å få skriveprosessen i gang. Det kan dermed være lurt å skrive nummererte “writing prompts”på papir som elevene selv fører inn mens de spiller.
 • I fremmedspråk kan det være meget krevende for elever å skrive en sammenhengende novelle/fortelling. Spillets visuelle karakter gir endel ytterligere muligheter. For eksempel kan det brukes til å trene deskriptivt språk ved at elevene heller enn å skrive fortelling, får i oppgave å beskrive hver scene så detaljert eller ekspressivt som mulig.
 • Teksten som produseres i dette spillet er meget dårlig egnet for vurdering i det formatet det produseres. Til den grad arbeidet i Elegy for a Dead World skal brukes i vurderingsarbeid anbefaler jeg sterkt at teksten først bearbeides i en vanlig tekstbehandling før innlevering.

Evaluering av opplegg

Jeg har brukt dette opplegget med syv klassser de siste to årene, og jeg har stort sett positive erfaringer. Mange elever som ellers er tilbakeholdne med å skrive, har produsert de lengste tekstene jeg noen gang har sett dem skrive ved hjelp av Elegy for A Dead World. Spillet har også appellert til kreativt anlagte elever, da det har gitt de muligheten til å utfolde seg på måter de ikke har anledning til i tekster med strenge sjangerkrav som vi ellers stort sett skriver.

Mange av mine spillinteresserte elever har uttrykt stor skuffelse med dette opplegget. Det er nok til stor grad knyttet til måten det er blitt presentert til dem i forkant. Om elevene forventer en spillopplevelse, vil ikke Elegy møte deres forventninger. Det kan derfor være lurt å presentere spillet i forkant som et kreativt skriveverktøy med spillelementer heller enn som et spill, da elevenes innstilling til læringssituasjonen er helt sentralt for hvor godt opplegget fungerer.

Denne teksten er også publisert på IKTiPraksis.no. Der finnes det også veiledninger til en rekke andre spill som kan brukes i skolen.